Chương trình khung đào tạo Y sỹ đa khoa trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 02 năm

7. Mục tiêu đào tạo
§  Về kiến thức
          - Trình bày được những kiến thức cơ bản về:
          +  Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
          + Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
          - Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.
          - Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm  sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
§  2. Về kỹ năng
          - Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường.
          - Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở.
          - Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
          - Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
          - Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.
          - Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.
          - Quản lý trạm y tế xã.
§  3. Về thái độ
          - Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
          - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
          - Đảm bảo an toàn người bệnh
8. Khung chương trình đào tạo
8.1 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:
TT Nội dung Số đơn vị học trình Số tiết (Số giờ) Số tuần
1 Các học phần chung 22 420 tiết  
2 Các học phần cơ sở 22 390 tiết  
3 Các học phần chuyên môn 36 585 tiết  
4 Thực tập cơ bản (thực tập lâm sàng và cộng đồng) 15 880 giờ 22
5 Thực tập tốt nghiệp 3 200 giờ 5
  Cộng 98    
 
        8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
TT Tên học phần Số đơn vị học trình Số Tiết
Tổng số Lý thuyết Thực hành Tổng số Lý thuyết Thực hành
I Các học phần chung 22 17 5 450 280 170
A Học phần bắt buộc 19 15 5 390 220 170
1 Chính trị 5 5 0 75 55 20
2 Ngoại ngữ 5 4 1 90 60 30
3 Tin học 3 2 1 60 30 30
4 Giáo dục thể chất 2 1 1 60 15 45
5 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 2 1 75 30 45
6 Pháp luật 2 2 0 30 30 0
B Học phần tự chọn 2 2 0 30 30 0
   7 Khởi tạo doanh nghiệp 2 2 0 30 30 0
II Các học phần cơ sở 22 18 4 390 270 120
1 Giải phẫu sinh lý 5 4 1 90 60 30
2 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 2 0 30 30 0
3 Dược lý 3 2 1 60 30 30
4 Dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 2 0 30 30 0
5 Vệ sinh phòng bệnh 2 2 0 30 30 0
6 Kỹ năng giao tiếp - giáo dục sức khỏe 3 2 1 60 30 30
7 Quản lý và tổ chức y tế 2 2 0 30 30 0
8 Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng 3 2 1 60 30 30
III Các học phần chuyên môn 36 33 3 585 491 94
1 Bệnh Nội khoa 5 5 0 75 75 0
2 Bệnh Ngoại khoa 4 4 0 60 60 0
3 Sức khoẻ trẻ em 5 5 0 75 65 10
4 Sức khoẻ sinh sản 5 4 1 90 66 24
5 Bệnh truyền nhiễm, xã hội 5 5 0 75 75 0
6 Bệnh chuyên khoa 4 4 0 60 60 0
7 Y tế cộng đồng 3 2 1 60 30 30
8 Y học cổ truyền 3 2 1 60 30 30
9 Phục hồi chức năng 2 2 0 30 30 0
    Số đơn vị học trình Số tuần
IV Thực tập cơ bản (thực tập lâm sàng và cộng đồng): 15 0 15 22   22
1 Thực tập lâm sàng Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng       2   2
2 Thực tập lâm sàng Nội khoa       4   4
3 Thực tập lâm sàng Ngoại khoa       4   4
4 Thực tập lâm sàng Sản phụ khoa       2   2
5 Thực tập lâm sàng Nhi khoa       4   4
6 Thực tập lâm sàng Truyền nhiễm       2   2
7 Thực tập lâm sàng Y học cổ truyền       2   2
8 Thực tập cộng đồng       2   2
V Thực tập tốt nghiệp 3 0 3 5   5
  Tổng cộng (đvht)
 
98 68 30      
  Tổng số tuần            
                   
 
8.3.  Thi tốt nghiệp
TT Nội dung
1 Chính trị
       Nội dung thi thuộc chương trình học phần Chính trị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2 Lý thuyết tổng hợp
2.1. Các học phần cơ sở:
       Giải phẫu sinh lý; Dược lý
2.2. Các học phần chuyên môn:
       Bệnh học Nội khoa
       Bệnh học Ngoại khoa
       Sức khoẻ trẻ em
       Sức khoẻ sinh sản
       Bệnh truyền nhiễm, xã hội
3 Thực hành nghề nghiệp
       Làm bệnh án trên bệnh nhân cụ thể tại các khoa (Nội, Ngoại, Sản - phụ, Nhi) của bệnh viện.
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

Các tin liên quan