Chương trình khung đào tạo Dược sỹ trung cấp 2 năm hệ chính quy

8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
TT Tên học phần Số đơn vị học trình Số Tiết  
Tổng số Lý thuyết Thực hành Tổng số Lý thuyết Thực hành  
I Các học phần chung 22 18 4 420 250 170  
1 Chính trị 5 5 0 75 55 20  
2 Ngoại ngữ (tiếng Anh) 5 4 1 90 60 30  
3 Tin học 3 2 1 60 30 30  
4 Giáo dục thể chất 2 1 1 60 15 45  
5 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 2 1 75 30 45  
6 Pháp luật 2 2 0 30 30 0  
7 Khởi tạo doanh nghiệp
\Kỹ năng giao tiếp (tự chọn)
2 2 0 30 30 0  
II Các học phần cơ sở 27 21 6 515 320 195
8 Đọc và viết tên thuốc 2 2 0 45 30 15
9 Ngoại ngữ chuyên ngành
 (tiếng Anh)
4 3 1 75 45 30
10 Thực vật Dược 4 3 1 75 45 30
11 Hoá phân tích định tính 4 3 1 75 45 30
12 Hoá phân tích định lượng 4 3 1 75 45 30
13 Y học cơ sở 5 3 2 110 50 60
14 Tổ chức và quản lý Y tế 2 2 0 30 30 0
15 Truyền thông-Giáo dục sức khỏe 2 2 0 30 30 0
III Các học phần chuyên môn 50 26 24 1270 400 870
16 Dược liệu 5 3 2 105 45 60
17 Bào chế I 4 2 2 90 30 60
18 Bào chế II 4 2 2 90 30 60
19 Hoá Dược - Dược lý I 4 2 2 100 40 60
20 Hoá Dược - Dược lý II 4 2 2 90 30 60
21 Dược lâm sàng 4 2 2 90 30 60
22 Quản lý dược 4 4 0 60 60 0
23 Kiểm nghiệm thuốc 4 3 1 75 45 30
24 Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế 2 2 0 30 30 0
25 Maketting dược\Thực hành sản xuất thuốc tốt - GMP(tự chọn) 2 2 0 30 30 0
26 Pháp chế dược 3 2 1 60 30 30
27 Thực tập tại cơ sở 2 0 2 90 0 90
 
 
 
28
Thực tập tốt nghiệp 8 0 8 360 0 360
Thực tập tại khoa dược bệnh viện       80 0 80
Thực tập tại xí nghiệp/công ty dược phẩm       80 0 80
Thực tập tại các hiệu thuốc       200 0 200
Tổng cộng (đvht) 99 65 34 2205 970 1235
 
8.3.  Thi tốt nghiệp
TT Nội dung
1 Chính trị: Nội dung thi thuộc chương trình học phần Chính trị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2 Lý thuyết tổng hợp
2.1. Các học phần cơ sở: tổng hợp các môn cơ sở thực vật dược và hóa phân tích
2.2. Các học phần chuyên môn: Tổng hợp các môn chuyên môn
Dược liệu, bào chế, hóa dược dược lý, quản lý dược
3 Thực hành nghề nghiệp:Thí sinh làm các nhận biết và thực hành chuyên môn tại phòng thực hành của trường
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

Các tin liên quan